Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:1

Kɨngə-naa kɨ Jorijaləm dɔ ta kɨjə mɔtɨ tɨ

1Dɨje kɨ na je ḭḭ Jude tɨ rəi A̰tɨyosɨ tɨ, ndoi ngako̰je je nḛ əi nə: «Kɨn ə re adɨ ɨjəi mɔtɨ si kɨ go ndu tɨ lə Mojɨ al ə, a ɨngəi kajɨ al .»