Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:10

10Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, mba ri ə ɨsɨ sangi ta Luwə kɨ ne kɨndə kɨ ɔy mɨndɨ njé kadɨ-me je tɨ ə? Nḛ kɨ je wa ə se bawje je ka j-awi kɨ tɔgɨ kadɨ j-otii al.