Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:11

11Nḛ kɨ j-adɨ meje dɔ tɨ ə to kɨn: E kɨ ta kul me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju ə yə j-ɨngəi kajɨ, jəi kɨ jəi Jɨpɨ je, kae tɨ ləde əi Jɨpɨ je al ka kɨn tɔ.»