Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:12

12Ɓa, dɨje pətɨ uti tade, uri mbide kadɨ oi dɔ ta lə Barnabasɨ əi kɨ Pol kɨ a əli-de ɔjɨ dɔ poy nḛ kɔjɨ je kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl je kɨ Luwə rade kɨ ta kul Pol əi kɨ Barnabasɨ dan dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al.