Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:14

14Sɨmo̰ ḭ taa əl-je ne, adɨ j-oi rəbɨ kɨ lo kɨlə ngɨre tɨ wa nu, Luwə ɨndə-n kəmne go tɨ majɨ, kadɨ ɔr dɨje kɨ na je dan dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, ɨndə-de dangɨ tə dɨje ləne.