Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:16

16“Go nḛ je tɨ kɨn, m-a m-re kadɨ m-ra ɓe lə Dabɨdɨ kɨ budɨ kɨn rangɨ.

M-a ra e kɨ sɨgɨ gogɨ, m-a ra toe tɨ gogɨ tɔ, m-a m-ɨndə taa gogɨ.