Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:2

2Nḛ ndo kɨn re kɨ ta kasɨ-naa al, kɨ gakɨ-naa kɨ bo ngay mbo̰ njé ndo-e tɨ kɨ Pol əi kɨ Barnabasɨ. Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, uni ta de kadɨ Pol əi kɨ Barnabasɨ, naa tɨ kɨ ngako̰ je madɨ, awi Jorijaləm tɨ ɨngəi njé kaw kɨlə je kɨ kɨ boy je lə njé kaw-naa je mbata ta kɨn.