Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:21

21NGa nɨngə, ɨlə ngɨre mari nu ba bɨtɨ ɓone, dɨje kɨ njé ndo madɨde je ndu kun lə Mojɨ əi me ɓe-bo je tɨ kare kare, nɨm ndɔ kare kare kɨ e ndɔ taa kə̰ə̰ lə Jɨpɨ je, dɨje a tɨdəi ndu kun kɨn me kəy kaw-naa je tɨ tɔ.