Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:25

25Be ə, j-o majɨ kadɨ j-ɨndə ta je naa tɨ kare ba, jɨ mbətɨ dɨje j-ɨlə-de kɨ rɔsi tɨ, naa tɨ kɨ Barnabasɨ əi kɨ Pol kɨ əi njé ndɨgɨ je ləje.