Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:28

28MBata NDɨl Luwə nɨm, je wa nɨm, j-un nduje kadɨ dəw ɨndə nḛ kɨ rangɨ gɨdɨ nḛ tɨ kɨ e nḛ kɨ ndae to tɨ kɨn, dɔsi tɨ kɨ tɔgɨ al ngata.