Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:29

29Nɨngə nḛ kɨ kadɨ ɨrai ə to kɨn: kadɨ usoi da kɨ dəw ɨlə kadɨ-kare tɨ adɨ yo je al, usoi məsɨ da al, usoi da kɨ dəw tuu mɨnde al, ɨsai-naa lo kaya tɨ al. Pətɨ ɨtoi be nɨngə, a rai nḛ kɨ majɨ. Ɨtaai lapɨya ləje je ngako̰si je.»