Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:3

3NJé kaw-naa je kɨ A̰tɨyosɨ adi-de nḛ kɨ kadɨ ra səde dɔ rəbɨ mba tɨ. Uni rəbɨ, tḛḛi Pənəsi tɨ əi kɨ Samari, əli dɨje kɨ goe goe, go rəbɨ kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al təli adii mede Kɨrɨsɨ. Ta kɨn adɨ rɔnəl ngako̰ je pətɨ.