Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:30

30Ɨyə̰i njé kɨ mbəti-de adɨ awi A̰tɨyosɨ tɨ. Lokɨ awi tḛḛi A̰tɨyosɨ tɨ, kawi njé kadɨ-me je kɨ naa tɨ, ə ɨləi makɨtɨbɨ ka kɨn jide tɨ.