Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:32

32Təkɨ Judɨ əi kɨ Sɨlasɨ wa əi nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, uni dɔ kagɨ lo ngay uləi dɨngəm me ngako̰ je tɨ, mbɨsi njade me kadɨ-me tɨ.