Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:33

33Ɨsi səde dɔ kagɨ lo ndə̰y ɓa, ngako̰ je uwəi jide, ɨndəi-de ta rəbɨ tɨ kadɨ awi kɨ lapɨya, təli kɨ rɔ njé kɨlə-de je tɨ gogɨ.