Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:35

35Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨsi A̰tɨyosɨ tɨ, naa tɨ kɨ ndəgɨ dɨje kɨ rangɨ, ndoi dɨje, ɨləi-de mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Ɓaɓe.