Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:36

Pol əi kɨ Barnabasɨ ɨyə̰i-naa

36NDə̰y go tɨ, Pol əl Barnabasɨ ə nə: «Adɨ jɨ təl j-un dɔ njaje me ɓe-bo je tɨ pətɨ kɨ j-əl ta lə Ɓaɓe tɨtɨ kɨn, ə jɨ go̰ ngako̰je je j-o se təli toi ban wa?»