Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:37

37Lo kɨn tɨ, Barnabasɨ ndɨgɨ kadɨ Ja̰ Markɨ aw səde.