Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:38

38Nə Pol oo kadɨ e loe tɨ al kadɨ Ja̰ Markɨ kɨ ndɔ kɨ ɨyə̰-de Pampɨli tɨ, ɓɨ aw səde lo kaw kɨlə tɨ al kɨn, kadɨ aw səde ɓone ɓəy .