Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:39

39Mɨndɨ kasɨ-naa al kɨ bo ngay to dande tɨ adɨ ɨyə̰i-naa no̰o̰ be. Barnabasɨ un Ja̰ Markɨ, ə uni bato kɨ aw kɨ Sɨpɨr tɨ.