Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 15:7

7Lokɨ naji-naa ta adɨ dande ngal ɓa, Pɨyər ɔsɨ nangɨ ḭ taa əl-de ə nə: «NGakom je, təkɨ ɨgərii, e mari nu ə Luwə mbətɨ-m dansi tɨ mba kadɨ m-ɨlə mbḛ Poy ta kɨ Majɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al, kadɨ oi ə adi mede.