Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:10

10Go nḛ koo me ndɨl tɨ lə Pol, ta naa tɨ no̰o̰, jɨ sangɨ rəbɨ kadɨ j-aw Masəduwan tɨ, mbata jɨ gər majɨ təkɨ Luwə e wa ə ɓar-je kadɨ j-aw j-ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ tɨtɨ.