Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:12

12J-ḭ loe tɨ no̰o̰, j-aw Pɨlɨpɨ tɨ, kɨ e ɓe-bo kɨ dɔsa̰y kɨ dɔnangɨ tɨ kɨ Masəduwan, kɨ e gɨn ko̰ɓe tɨ kɨ Rɔm. J-ɨsɨ no̰o̰, jɨ ra ngan ndɔ je asɨ tatɨ.