Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:13

13Nɨngə ndɔ ta kə̰ə̰ tɨ lə Jɨpɨ je, jɨ tḛḛ gɨdɨ ɓe-bo tɨ taga, kadɨ j-aw kadɨ mbo tɨ. J-aw tɨ mbata jɨ gɨr kadɨ j-a j-ɨngə lo kəl ta kɨ Luwə tɨtɨ. Lokɨ j-aw nɨngə, j-ɨsɨ nangɨ rɔ dəne je tɨ kɨ kawi-naa loe tɨ, j-əl-de ta.