Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:14

14Dan dəne je tɨ ka kɨn, e kɨ kare ɨsɨ no̰o̰, toe nə Lɨdi. E dəne kɨ ɓe-bo tɨ kɨ Tɨyatɨr. E nje labɨ ta kɨbɨ kɨ kər pɨr pɨr. Nɨngə e dəw kɨ nje ɓəl Luwə tɔ. Ɨsɨ oo ta, ɓa Ɓaɓe tḛḛ nga̰ mee, adɨ ɨndə mbine majɨ go ta je tɨ kɨ Pol ɨsɨ əl.