Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:15

15Ra batəm naa tɨ kɨ njé kɨ me kəy tɨ lie. Ɓa ɓar-je kadɨ j-aw ɓe ləne ə nə: «Kɨn ə re oi mi kadɨ mi nje kadɨ mem Ɓaɓe ɓa, ɨrəi ɨsi ɓe ləm.» A dɔ ta tɨ kɨn nga̰, kadɨ jɨ ndɨgɨ gone tɨ.