Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:16

Uwəi Pol əi kɨ Sɨlasɨ dangay tɨ Pɨlɨpɨ tɨ

16NDɔ kare j-ɨsɨ j-aw kɨ lo kəl ta tɨ kɨ Luwə ɓa, dəne kɨ nje ra kɨlə me kəy tɨ kare re ɨngə-je. Dəne kɨn aw kɨ ndɨl ndo̰, adɨ lo kɨ ɨndə gara ɓa, ɨngə-n nḛ ngay adɨ ɓane je.