Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:17

17Un goje kɨ Pol je ɓa, əl ta kɨ ndune kɨ boy ə nə: «Dɨje kɨ ai kam əi ɓəə je lə Luwə kɨ e dɔ nḛ je tɨ pətɨ. Rəi a ɔji səsi rəbɨ kajɨ.»