Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:18

18Dəne ra nḛ kɨn be ndɔne ba̰y ba̰y goje tɨ. Be ə, ta tɔl tae tɨ, wongɨ ra Pol dɔe tɨ, adɨ təl tane əl ndɨl kɨ ɨsɨ me dəne tɨ ka kɨn ə nə: «Me tɔ Jəju Kɨrɨsɨ tɨ, m-əli kadɨ ɨtḛḛ kɔ me tɨ.» Nɨngə ta naa tɨ no̰o̰, ndɨl tḛḛ kɔ me dəne tɨ.