Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:26

26Nɨngə, kɨ kəm kɨ kɨndə jɨpɨ, dɔnangɨ yəkɨ kɨ tɔgɨne ngay. Yəkɨ yəkɨ kɨ ra adɨ ngɨrə kəy dangay ka ḭ ɓakɨ ɓakɨ. Ɓa kɨ ta naa tɨ no̰o̰, ta kəy je tḛḛi nɨm, kulə gɨndɨ kɨ dɔi dangay je pətɨ ka tutɨ nɨm tɔ.