Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:29

29Lo kɨn tɨ, nje ngəm dangay je dəjɨ por, ɓa nagɨ rɔne ur kəy, osɨ no̰ Pol tɨ kɨ Sɨlasɨ kɨ dadɨ.