Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:36

36Ə nje ngəm dangay je re əl Pol ta kɨn ə nə: «NJé gangɨ ta je əi nə kadɨ m-ɨyə̰ səsi madɨ awi, ə nə ɨtḛḛi awi lo ləsi kɨ lapɨya.»