Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:6

Pol aw Masəduwan tɨ

6NDɨl Luwə ɔgɨ-de kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ ngan ɓe je tɨ kɨ Aji. Adɨ ɔti no̰o̰, ɨndəi dɔnangɨ Pɨrɨji kɨ dɔnangɨ Galasi mani.