Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:9

9Loe tɨ kɨn ə, kondɔ ɓa, Pol oo dəw kare kɨ Masəduwan tɨ me ndɨl tɨ re a dɔe tɨ. Dəw ka kɨn əl Pol ə ə nə: «NJai ba, ɨre Masəduwan tɨ ɨra səje.»