Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 17:1

Pol əi kɨ Sɨlasɨ me ɓe tɨ kɨ Təsalonɨkɨ

1Pol əi kɨ Sɨlasɨ ɨndəi Ampɨpolɨsɨ kɨ Apoloni gangi, ɓa awi tḛḛi Təsalonɨkɨ tɨ. Nɨngə Təsalonɨkɨ tɨ, Jɨpɨ je awi kɨ lo kaw-naa ləde no̰o̰.