Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 17:13

13Nə lokɨ Jɨpɨ je kɨ Təsalonɨkɨ tɨ, oi kadɨ Pol ɨsɨ ɨlə mbḛ ta lə Luwə Bəre tɨ no̰o̰ nɨngə, təli awi gode tɨ ɓəy, awi suləi kosɨ je adɨ rai ndu.