Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 17:21

21Nɨngə nḛ kare kɨ sɔbɨ gər, dɨje kɨ Atən tɨ pətɨ, kɨ mba je kɨ ɨsi dande tɨ, dɔ kagɨ lo ləde kɨ ngay e mba kəl-n ta je, koo-n ta je kɨ mba.