Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 17:26

26Kɨ dəw kɨ kare ba be ə ɨndə-n dɨje pətɨ adɨ taai dɔnangɨ. Ɨndə dɔ kagɨ lo adɨ-de nɨm, ɨndə gangɨ lo kɨsɨde nɨm tɔ.