Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 17:30

30Luwə ɨyə̰ go nḛ kɨ dɨje rai kəte dɔ day tɨ, dɔ kagɨ lo tɨ kɨ gəri al ɓəy kɨn kɔ, nə kɨ ne kɨn, Luwə dəjɨ dɨje pətɨ, kɨ lo je pətɨ, kadɨ ɨyə̰i rəbɨ nḛ rade je kɨ majal kɔ.