Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 17:4

4Jɨpɨ je kɨ na je, ta kɨn ra kɨlə rɔde tɨ, adɨ ɨndəi rɔde naa tɨ kɨ Pol əi kɨ Sɨlasɨ. Kosɨ Gɨrəkɨ je, kɨ dəne je ngay kɨ əi dəne kɨ njé tɔɓa je ka ɨndəi rɔde naa tɨ səde tɔ.