Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18

Pol me ɓe tɨ kɨ Korḛtɨ

1Lokɨ Pol ḭ Atən tɨ nɨngə, aw Korḛtɨ tɨ. 2Lo kɨn tɨ no̰o̰, ɨngə Jɨpɨ kare kɨ tɔe nə Akɨlasɨ, kɨ gɨne e Po̰, ḭḭ Itali kɨ nene Pɨrɨsɨl rəi ngɔsɨne ɓəy. Rəi mbata nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ Rɔm tɨ kɨ tɔe nə Kɨlodɨ un ndune kadɨ Jɨpɨ je pətɨ tḛḛi Rɔm tɨ kɔ. Pol aw ɨngə Akɨlasɨ je no̰o̰, 3nɨngə təkɨ kɨlə kɨ kadɨ rai ɨngəi nḛ e kɨlə kɨ kare ba, adɨ e kɨlə kojɨ kɨbɨ ra kəy, Pol ɨsɨ səde, adɨ rai kɨlə kɨn naa tɨ. 4NDɔ taa kə̰ə̰ je pətɨ, Pol un ta, əl me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je. Əl kɨ kuje kɨ sangɨ kadɨ Jɨpɨ je kɨ Gɨrəkɨ taai tə ta kɨ rɔjetɨ.

5Nə lokɨ Sɨlasɨ əi kɨ Tɨmote ḭḭ Masəduwan tɨ rəi ɨngəi-e+ , Pol un dɔ kagɨ lo ləne pətɨ mba kəl ta lə Luwə. Tɔjɨ Jɨpɨ je kadɨ gəri təkɨ Jəju e Kɨrɨsɨ. 6Nə Jɨpɨ je ta̰i-e rɔ, taji-e, adɨ Pol jəngɨ bu kɨbɨ ləne ta de tɨ, ə əl-de ə nə: «Ta məsɨsi e dɔsi tɨ! mi m-goto me tɨ. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al ə m-a m-aw kɨ rɔde tɨ ngata.» 7Be ə, Pol ḭ no̰o̰, aw ɓe lə Tɨtusɨ Jusɨtusɨ, kɨ e dəw kare kɨ nje kɔsɨ dɔne nangɨ no̰ Luwə tɨ, kɨ kəy lie ndunə-naa kɨ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je. 8Kɨrɨsɨpusɨ, kɨ e kɨ boy dɔ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je əi kɨ dɨje kɨ me kəy tɨ ləne ba pətɨ, adi mede Ɓaɓe. Taa dɨje kɨ Korḛtɨ ngay, kɨ oi ta lə Pol ka adi mede tɔ, adɨ rai-de batəm.

9NDɔ kare kondɔ, Ɓaɓe əl Pol ta me ni tɨ ə nə: «Ɨɓəl al, əl ta kɨ no̰i tɨ, ɓɨ utɨ tai al. 10Tadɔ mi səi naa tɨ, dəw madɨ kare kɨ a ulə jine kadɨ ɔdi təkɨ majal goto. Dɨje kɨ əi dɨje ləm əi ngay me ɓe-bo tɨ kɨn ne.» 11Be ə Pol ɨsɨ-n Korḛtɨ tɨ ɓal kare kɨ nay mehḛ, ndo-n dɨje ta lə Luwə.

Pol a no̰ Galɨyo̰ tɨ

12Dɔ kagɨ lo tɨ kɨ Galɨyo̰ e-n nje ko̰ɓe kɨ Akay, Jɨpɨ je dɔi ta naa tɨ dɔ Pol tɨ, adɨ awi sie no̰ njé gangɨ ta je tɨ, 13əi nə: «Dəw kam ɨsɨ aw kɨ dɨje kadɨ ɔsi dɔde nangɨ no̰ Luwə tɨ, kɨ go ndu kun tɨ al.» 14Pol ra kadɨ tə n-əl ta nɨngə, Galɨyo̰ un ta tane tɨ kəte əl Jɨpɨ je ə nə: «Kɨn ə re e ta lə nḛ tɔl, ə se ta lə majal madɨ kɨ nga̰ ngay ə to be ə, re m-a m-o ta ləsi, səi Jɨpɨ je. 15Nə təkɨ e ta kɨ najɨ-naa tɨ kɨ ɔjɨ dɔ ta je, kɨ tɔ je, kɨ ndu kun je ləsi kɨ sɔbɨ dɔsi kɨn ɓa, ai dansi tɨ no̰o̰. Mi m-a m-gangɨ ta kɨ be kɨn al.» 16Ɓa tuwə-de lo gangɨ ta tɨ kɔ. 17Ə loe tɨ no̰o̰, dɨje pətɨ uwəi Sosɨtən kɨ e kɨ boy dɔ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, ɨndəi-e, nə usɨ Galɨyo̰ nḛ kare dɔde tɨ al.

Pol təl aw A̰tɨyosɨ tɨ

18Pol təl ɨsɨ Korḛtɨ tɨ no̰o̰ dɔ kagɨ lo asɨ ta tɨ ɓəy. Ɓa go tɨ, ɨyə̰ njé kadɨ-me je, ə un bato kɨ kaw kɨ Sɨri tɨ, naa tɨ kɨ Pɨrɨsɨl əi kɨ Akɨlasɨ. Pol adɨ ngɨsəi dɔe Sa̰kɨre tɨ, mbata un mɨndɨne adɨ Luwə+ . 19Awi tḛḛi Epəjɨ, Pol ɨyə̰ Pɨrɨsɨl əi kɨ Akɨlasɨ ə aw kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, naji-naa ta tɨ səde. 20Jɨpɨ je kɨn dəji Pol kadɨ ɨsɨ səde ngan ndɔ je ɓəy, nə Pol ndɨgɨ al. 21Ɓa əl-de ə nə: «NDɔ kɨ rangɨ, ə Luwə ndɨgɨ ə, m-a m-təl tə m-re rɔsi tɨ ɓəy,» nɨngə ɨyə̰-de ə aw. 22Ɓa un bato Epəjɨ tɨ, aw Səjare tɨ. Lo kɨ tḛḛ Səjare tɨ, aw uwə ji njé kaw-naa je, ɓa un rəbɨ aw A̰tɨyosɨ tɨ. 23Pol ra ngan ndɔ je no̰o̰, ɓa təl ɨlə dɔne gogɨ. Aw tḛḛ Galasi tɨ kɨ Pɨrɨji tɨ, adɨ tɔgɨ njé ndo je pətɨ.

Apolosɨ me ɓe tɨ kɨ Epəjɨ kɨ me ɓe tɨ kɨ Korḛtɨ

24Jɨpɨ kare kɨ tɔe nə Apolosɨ, kɨ e dəw kɨ gɨne e Aləgɨjandɨr tɨ re Epəjɨ tɨ. E dəw kɨ ɓal ta to tae tɨ, taa gər ta lə Luwə majɨ tɔ. 25NDoi-e rəbɨ ta lə Ɓaɓe, adɨ ɨlə mbḛ ta lə Jəju kɨ rɔnəl kɨ ngay, ndo dɨje nḛ kɨ dɔ Jəju tɨ kɨ go rəbe tɨ. Nə ke ə, gər batəm lə Ja̰ par. 26Ɨlə rɔne, əl ta lə Luwə kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je kɨ me kɨ tḭ katɨ. Nə lokɨ Pɨrɨsɨl əi kɨ Akɨlasɨ ooi-e lo kəl ta tɨ, ɓari-e rɔde tɨ, ɔji-e go rəbɨ lə Luwə ay njay, adi-e gər. 27Go tɨ, ndɨgɨ kaw Akay tɨ, ə ngako̰je je ndɨgi dɔ tɨ sie, adɨ rai makɨtɨbɨ adi njé ndo je kɨ Akay tɨ kadɨ uwəi-e rɔde majɨ. Lokɨ aw tḛḛ Akay tɨ, kɨ go me-majɨ tɨ lə Luwə, ra kɨ njé kɨ adi mede Luwə ngay. 28Tadɔ dum dɔ Jɨpɨ je kɨ tɔgɨ ta ləne, taga wangɨ ta kəm dɨje tɨ. Tɔjɨ kɨ ta lə Luwə jine tɨ təkɨ Jəju e Kɨrɨsɨ.