Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:10

10Tadɔ mi səi naa tɨ, dəw madɨ kare kɨ a ulə jine kadɨ ɔdi təkɨ majal goto. Dɨje kɨ əi dɨje ləm əi ngay me ɓe-bo tɨ kɨn ne.»