Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:11

11Be ə Pol ɨsɨ-n Korḛtɨ tɨ ɓal kare kɨ nay mehḛ, ndo-n dɨje ta lə Luwə.