Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:15

15Nə təkɨ e ta kɨ najɨ-naa tɨ kɨ ɔjɨ dɔ ta je, kɨ tɔ je, kɨ ndu kun je ləsi kɨ sɔbɨ dɔsi kɨn ɓa, ai dansi tɨ no̰o̰. Mi m-a m-gangɨ ta kɨ be kɨn al.»