Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:17

17Ə loe tɨ no̰o̰, dɨje pətɨ uwəi Sosɨtən kɨ e kɨ boy dɔ kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, ɨndəi-e, nə usɨ Galɨyo̰ nḛ kare dɔde tɨ al.