Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:18

Pol təl aw A̰tɨyosɨ tɨ

18Pol təl ɨsɨ Korḛtɨ tɨ no̰o̰ dɔ kagɨ lo asɨ ta tɨ ɓəy. Ɓa go tɨ, ɨyə̰ njé kadɨ-me je, ə un bato kɨ kaw kɨ Sɨri tɨ, naa tɨ kɨ Pɨrɨsɨl əi kɨ Akɨlasɨ. Pol adɨ ngɨsəi dɔe Sa̰kɨre tɨ, mbata un mɨndɨne adɨ Luwə .