Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:2

2Lo kɨn tɨ no̰o̰, ɨngə Jɨpɨ kare kɨ tɔe nə Akɨlasɨ, kɨ gɨne e Po̰, ḭḭ Itali kɨ nene Pɨrɨsɨl rəi ngɔsɨne ɓəy. Rəi mbata nje ko̰ɓe kɨ bo kɨ Rɔm tɨ kɨ tɔe nə Kɨlodɨ un ndune kadɨ Jɨpɨ je pətɨ tḛḛi Rɔm tɨ kɔ. Pol aw ɨngə Akɨlasɨ je no̰o̰,