Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:24

Apolosɨ me ɓe tɨ kɨ Epəjɨ kɨ me ɓe tɨ kɨ Korḛtɨ

24Jɨpɨ kare kɨ tɔe nə Apolosɨ, kɨ e dəw kɨ gɨne e Aləgɨjandɨr tɨ re Epəjɨ tɨ. E dəw kɨ ɓal ta to tae tɨ, taa gər ta lə Luwə majɨ tɔ.