Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:25

25NDoi-e rəbɨ ta lə Ɓaɓe, adɨ ɨlə mbḛ ta lə Jəju kɨ rɔnəl kɨ ngay, ndo dɨje nḛ kɨ dɔ Jəju tɨ kɨ go rəbe tɨ. Nə ke ə, gər batəm lə Ja̰ par.