Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 18:26

26Ɨlə rɔne, əl ta lə Luwə kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je kɨ me kɨ tḭ katɨ. Nə lokɨ Pɨrɨsɨl əi kɨ Akɨlasɨ ooi-e lo kəl ta tɨ, ɓari-e rɔde tɨ, ɔji-e go rəbɨ lə Luwə ay njay, adi-e gər.